Сәтбаев қаласының кәсіпқой емес медиаторларының тізілімі

№№

Медиатор-дың тегі, аты және әкесінің аты

медиатордың заңдық мекен-жайы

медиатордың байла-ныс дерек-тері

медиатордың маманданып жүрген медиация саласы туралы мәліметтер

Медиатор-дың медиация-ны жүзеге асыра алатын тілі туралы мәліметтер

  

Медиатор-дың қызметін тоқтата тұру туралы мәліметтер

1

Абдуалиева

Каламкас

Кадирбаевна

Жезқазған қаласы,

Алашахан көшесі,

22А-33

87474340228

азаматтық-құқықтық қатынастар

2 тілде

   -